Grabowski nowe fotKrzysztof Andrzej Grabowski

Urodził się 9 września 1973 roku w Kaliszu. Absolwent Technikum Mechanicznego w Liskowie, ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalizacji Administracja Samorządowa i Administracja Europejska. Ukończył również XVIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego prestiżową szkołę stworzoną i prowadzoną przez profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordu. W 2021 roku z powodzeniem został absolwentem międzynarodowych studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) w Głównej Szkole Menadżerskiej w Warszawie – kierunku skierowanego dla osób pełniących funkcję kierowniczego wysokiego szczebla. Ponadto ukończył kurs na uprawnienia pedagogiczne.

W latach 1994 - 2010 był Radnym, w latach 1994-1998 Członkiem Zarządu Gminy, a od 1998 przez 12 lat Przewodniczącym Rady Gminy Ceków-Kolonia. Swoim społecznym zaangażowaniem doprowadził m.in. do realizacji wielu inwestycji w gminie m. in. budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw", oczyszczalni ścieków, przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w całej gminie. Inicjator budowy licznych dróg gminnych i powiatowych w tym drogi wojewódzkiej Kalisz-Turek. Uczestniczył w zawarciu umowy partnerskiej z niemiecką gminą Amtsberg w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

Od 2006 do 2010 pełnił stanowisko rzecznika prasowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz asystenta posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w latach 2009-2010.
Przez wiele lat związany zawodowo z dziennikarstwem. Pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny w Kaliszu oraz dla redakcji obejmujących zasięgiem cały kraj m.in. RMF FM i "Teleexpressu". Aktywnie współpracujący z wielkopolskimi gazetami i czasopismami regionalnymi. Pięciokrotnie wyróżniony przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przez Głównego Inspektora Pracy medalem „Za zasługi dla ochrony pracy".

Aktywnie działa jako prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Cekowie-Kolonii oraz Prezes Zarządu Powiatowego PSL powiatu kaliskiego. Ponadto jest wiceprezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce oraz członkiem Rady Naczelnej PSL . W kwietniu 2012 roku został wybrany na wiceprezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i tę funkcję pełni do tej pory.

W wyborach samorządowych w 2010 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, następnie został powołany na Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i sprawował to stanowisko do końca kadencji. W 2014 r. uzyskał reelekcję i został ponownie Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzyskując 22 967 głosów, a 1 grudnia 2014 r. został wybrany na Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2018 roku ubiegał się ponownie z powodzeniem o mandat Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, uzyskując 21 429 głosów. W tym samym roku ponownie został wybrana na Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Pełniąc tę funkcje nadzoruje Departamenty Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Gospodarki Mieniem.

Zaangażowany w działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Nieustannie promuje dorobek i osiągniecia wielkopolskiego sektora rolniczego oraz rolników. Kontynuator konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” będącego jednym z najbardziej uznanych i prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Aktywnie działa na rzecz integracji i rozwoju lokalnych społeczności. Wspiera inicjatywy realizowane przez Lokalne Grupy Działania, Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na terenie naszego Województwa. Do jednych z najważniejszych inicjatyw realizowanych pod kierownictwem wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego zalicza się programy: „Wielkopolska Odnowa Wsi”, „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich”, „Deszczówka” oraz „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, na które corocznie wojewódzki samorząd przeznacza wielomilionowe środki finansowe. Silnie promuje wielkopolskie dziedzictwo kulturowe i kulinarne, wspierając tym samym wielkopolskich producentów regionalnej i tradycyjnej żywności. Ponadto działa na rzecz budowy różnorodnej infrastruktury, również tej z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które umożliwiają modernizację i budowę dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, szpitali oraz modernizacji obiektów edukacyjnych i kulturowych, polepszając komfort i jakość życia wielkopolan.